Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika

Posted by Paul Joubert on Thursday, October 15, 2015 Under: Ons Geskiedenis
Soos op 8 Mei 1996 aangeneem en op 11 Oktober 1996 gewysig deur die Grondwetlike Vergadering.

Een nasie, een wet

- AANHEF -

Ons, die mense van Suid-Afrika,
erken die ongeregtighede van ons verlede;
huldig diegene wat vir geregtigheid en vryheid in ons land gely het;
respekteer diegene wat hulle beywer het om ons land op te bou en te ontwikkel; en glo dat Suid-Afrika behoort aan almal wat daarin woon, verenig in ons verskeidenheid.
Daarom neem ons, deur ons vry verkose verteenwoordigers, hierdie Grondwet aan as die hoogste reg van die Republiek ten einde -
die verdeeldheid van die verlede te heel en 'n samelewing gegrond op demokratiese waardes, maatskaplike geregtigheid en basiese menseregte te skep;
die grondslag te lê vir 'n demokratiese en oop samelewing waarin regering gegrondves is op die wil van die bevolking en elke burger gelyk deur die reg beskerm word; 
die lewensgehalte van alle burgers te verhoog en die potensiaal van elke mens te ontsluit; en
'n verenigde en demokratiese Suid-Afrika te bou wat sy regmatige plek as 'n soewereine staat in die gemeenskap van nasies kan inneem.
Mag God ons mense beskerm. 
Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka sechaba sa heso. God seën Suid-Afrika. God bless South Africa. 
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika. 

In : Ons Geskiedenis 


Tags: die grondwet van die republiek van suid-afrika   
www.myvolk.co.za Logo